Återvinning

För extrutec är återvinningen och upparbetningen av plastmaterialen och produkterna som producerats i våra produktionslinjer en lika viktig del av vår verksamhet. Viktiga delar i sådan linje är en extruder med pre- standa att ta hand om smutsigt, förorenat, och i olika former från kvarn eller som hela produktdelar som sedan skall rengöras, filtreras och gran- uleras till nytt regranulat. Idag ställs allt högre krav på kvalitet och för slutprodukten ett pressat pris som i sin tur också innebär att den utrustning som används inte tillfogar materialet en degradering eller att personalen har en dålig miljö genom smutsigt, hett och farlig arbetsmiljö.

Vi arbetar med samarbetspartner med tillverkning av:

Som vidare tillsats- och kringutrustningar samt tillbehör återvinning likaså


Leverantörer